V1Karaoke

V1Karaoke

V1Karaoke: Quản lý Bida phân quyền Online

V1Karaoke trên PC in bill và kiểm soát từ xa

V1Karaoke Online

V1Karaoke trên Android để Order + quản lý

V1Karaoke Online
Tự tạo Id Quan trên appsGoogle Play

Phần mềm quản lý V3